Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitt Club


Artikel 1 Definities 
Fitt Club: de ondernemer die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: overeenkomst tussen Fitt Club en de Consument ter zake van Fitness. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness die tussen Fitt Club en de Consument worden gesloten. 

Artikel 3 Het aanbod 
1. Het aanbod van Fitt Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Fitt Club aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht. 

2. Het aanbod omvat ten minste: 

- de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen
- de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden
- de dagen en tijden waarop gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten
- de kosten voor het programma en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten
- eenmalige kosten zijn verschuldigd voor:
- inschrijfkosten ad € 25,00, en
- kosten voor het polsbandje ad € 25,00. 
- op welk moment de kosten door Fitt Club op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden
- de wijze van betaling en de betalingstermijn
- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn
- het (huishoudelijk) reglement. 

Artikel 4 De Overeenkomst 
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 

Artikel 5 Bedenktijd 
Gedurende een bedenktijd van 2 weken na ondertekening van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakte van de fitnessfaciliteiten. Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Fitt Club) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 

Artikel 6 Duur en beëindiging 
1. Fitt Club biedt de Consument ten minste de keus uit: 

- een Overeenkomst van 12 weken 
- een Overeenkomst van 52 weken

Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen alle hiervoor genoemde Overeenkomsten te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de programmaduur, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Het afgesloten abonnement eindigt op de afgesproken c.q. vastgelegde datum. Indien u van het voordeeltarief van uw abonnementsvorm wilt blijven genieten, kunt u opnieuw een abonnement afsluiten tegen een voordeeltarief. Indien u geen nieuw abonnement tegen een voordeeltarief afsluit, wordt het basistarief toegepast. 

2.Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
- de Consument een ander woonadres krijgt buiten een straal van 10 km van Fitt Club en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten 
- het voor de Consument als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de programmaduur gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden op vertoon van een medische verklaring en met inachtneming van 4 weken, een en ander conform lid 3 van dit artikel. 

3.De Overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. 

4.Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Fitt Club gerechtigd om de bijdrage over de verstreken programmaperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) programmabijdrage. 

5.Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan 4 weken geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een blessure of ziekte, aantoonbaar met een medische verklaring, wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra programmakosten in rekening worden gebracht. 

6.Tussentijdse opzegging door Fitt Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 

- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt 

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fitt Club of jegens een contractant van Fitt Club. De resterende programmakosten worden in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Fitt Club aantoonbaar geleden schade. 

7.Indien Fitt Club zijn onderneming beëindigt, is tussentijdse opzegging door Fitt Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De resterende programmakosten worden in dat geval terugbetaald. 

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 
1.De kosten voor het Programma worden vooraf overeengekomen. 

2.Eventuele prijsverhogingen worden door Fitt Club 2 weken voorafgaand genoegzaam bekendgemaakt. 

3.Fitt Club behoudt zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties en op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet zoals die terzake van de BTW. 

Artikel 8 Verplichtingen van Fitt Club 
1.Fitt Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. 

2.Fitt Club onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 

3.Fitt Club staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 

4.Fitt Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

5. Fitt Club treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. 

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument 
1.De Consument houdt zich aan de door Fitt Club gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 

2.Het is de Consument niet toegestaan om anderen toegang tot Fitt Club te verlenen d.m.v. zijn polsbandje. Fitt Club kan de Consument vragen door legitimatie aan te tonen dat hij de houder van het polsbandje is.

3.De Consument dient de aanwijzingen van Fitt Club c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten of faciliteiten waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dient hij dit aan Fitt Club kenbaar te maken zodat Fitt Club uitleg kan geven. 

3.Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

4.Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door Fitt Club beschikbaar gestelde fitnessruimtes. 

5.De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fitt Club mee te delen. 

6.De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Fitt Club. 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 
1.Fitt Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma's en openingstijden. Fitt Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. 

2.Bij wijzigingen zoals bedoeld in lid 1 ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, worden de vooruitbetaalde programmakosten terugbetaald. 

Artikel 11 Bewijs van deelname 
1.Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek. 

2.Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Fitt Club is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. 

Artikel 12 Betaling 
1.De verschuldigde programmagelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. 

2.Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fitt Club schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 

3.Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fitt Club gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Bij de herinnering wordt € 4,50 aan administratiekosten berekend. Voort is Fitt Club bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren. 

4.Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fitt Club bevoegd om de toekomstige betalingen te innen en rechtsmaatregelen te nemen. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
1.Fitt Club is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Fitt Club komt. Fitt Club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fitt Club maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. 

2.Fitt Club zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico's. De aansprakelijkheid van Fitt Club is beperkt tot het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico. 

3. De Consument is tegenover Fitt Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt. 

Artikel 14 Klachten 
1.Fitt Club beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 

2.De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, bij Fitt Club in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 

3.Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 

4.Fitt Club beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Fitt Club per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.